Table of Noun Prefixes in isiZulu

NOTE: if errors are found please inform me.

The rule for the SC Agreement is stated clearly in the isiZuli book on page 36 (Lesson 6)

The SC Agreement is derived as follows:

IF 3 or more Characters THEN
DROP the 1st Character
IF an "M" or "N" exist THEN
DROP the "M" or "N"
Example: izim - DROP the 1st "i" THEN "zim" remains - DROP the"M" THEN "zi" remains

Class Human /
Non-Human
Multi/
mono-syllabic
Singular SC Agree Plural SC Agree Singular Plural English
1 Human Both um- / umu- u- aba- ba- umfundi
umnumzane
umfundisi
umfana
umfowethu
abafundi
abanumzane
abafundisi
abafana
abafowethu
student/s
gentleman/men
lecturer/s
boy/s
brother/s
1a Human Mono u- u- o- ba- uthisha
udokotela
udadewethu
umama
ubaba
ugogo
othisha
odokotela
odadewethu
omama
obaba
ogogo
teacher/s
doctor/s
sister/s
mother/s
father/s
grandmother/s
1a Non-Human Mono u- u- o- ba- u/uluthi
u/ulubhavu
u?
u?
u?
u?
othi
obhavu
o?
o?
o?
o?
stick/s
bath/s
?
?
?
?
2 Non-Human Both um- / umu- u- imi- i- umnyango
umsebenzi
iminyango
imisebenzi
door/s
work/jobs
3 Both Mono i- / ili- li- ama- a- i/ilibhodlela
i/ilifasitele
i/ilikati
i/ililokwe
i/ilibhulukwe
i/ilitafula
i/ilizwe
amabhodlela
amafasitele
amakati
amalokwe
amabhulukwe
amatafula
amazwe
bottle/s
window/s
cat/s
dress/es
trouser/s
table/s
country/ies
4 Both Both is- / isi- si- iz- / izi- zi- isigqoko
isifundo
isitulo
isinkwa
izigqoko
izifundo
izitulo
izinkwa
hat/s
lesson/s
chair/s
bread/s
5 Both Mono in- / im- i- izin- / izim- zi- inja
ingane
incwadi
ingubo
imfene
imvu
izinja
izingane
izincwadi
izingubo
izimfene
izimvu
dog/s
baby/ies
letter/s
blanket/s
baboon/s
sheep
6 Both Mono u- / ulu- lu- izin- / izim- zi- u/ulufuthu izimfuthu tortoise/s
7 Both Mono ub- / ubu- u- - / - - usizo
ubisi
help
milk
8 Non-Human Mono ut- / uku- ku- - / - - ukudla
utshwala
utshani
food
beer
grass/lawn
Royal Human mono in- / i- ama- / - a- indoda
inkosi
inkosikazi
inkosazana
amadoda
amakhosi
amakhosikazi
amakhosozana
man/men
king/s or chief/s
lady/ies
young lady/ies
Forms a part of the isiZulu Course

Link to the corona virus site: SA Corona Virus